Saint Josephs Church

Client:

Year:

Saint Josephs Church, Salt Lake City, UT